Стандартен формуляр за упражняване правото на
рекламация:
До: Двете Фукли ООД ЕИК 121821161
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Поръчано на/получено на - .......................................
Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):
• Възстановяване на платената сума
• Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
• Отбив от цената
• Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на
потребителите
Прилагам следните документи (заградете желаната опция):
• касова бележка или фактура;
• протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на
стоката или услугата с договореното;
• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Размер на претендираната сума: ...........................................................................
Име на потребителя/ите: ...........................................................................
Адрес на потребителя/ите: ...........................................................................
Подпис на потребителя (само при подаване на хартия):
...........................................................................
Дата: .......................................
Google + Facebook Twitter LinkedIn

 gsm.0888720008 office@2fukli.net office@2fukli.com